Služby

Geometrický plán

 • na zameranie stavby ku kolaudácii
 • na zameranie rozostavanej stavby
 • na oddelenie pozemku
 • na majetko-právne vysporiadanie pozemkov
 • na zameranie vecného bremena
 • a mnohé ďalšie...

Vytyčovanie stavieb a pozemkov

 • pri realizácii stavby
 • pri realizácii oplotenia
 • pri kúpe nehnuteľností

Polohopis a výškopis

vyhotovenie polohopisno-výškopisného plánu pozemku pre správne naprojektovanie a osadenie stavby na pozemok

Realitná činnosť

 • sprostredkujeme kúpu alebo predaj nehnuteľností
 • poskytneme poradenstvo pri kúpe alebo predaji nehnuteľností
 • zabezpečíme vyhotovenie zmlúv a geometrického plánu

Zmluvy

vyhotovovanie zmlúv pri kúpe, darovaní, zámene, vysporiadaní spoluvlastníckych podielov a podobne...
vyhotovíme geometrický plán a zmluvu, tak aby boli v súlade a vy sa tak vyhnete pri vklade do katastra problémom so zápisom geometrického plánu

Adresný bod

vyhotovenie dokladu k žiadosti o vydanie súpisného čísla k stavbe alebo k prihláseniu na trvalý pobyt

Identifikácie parciel

vyhotovovanie grafických identifikácií parciel a spätných identifikácií